1. حمایت شرکت رزیتان از کنفرانس
شرکت رزیتان به جمع حامیان صنعتی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران پیوست.
2. حمایت شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم (بلفا) از کنفرانس
شرکت پیشتاز صنعت پارس خرم (بفا)، به جمع حامیان صنعتی کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران پیوست.
3. حمایت انجمن علمی کامپوزیت ایران از کنفرانس
انجمن علمی کامپوزیت ایران به جمع حامیان کنفرانس پیوست
4. حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس
انجمن صنعتی کامپوزیت ایران به جمع حامیان معنوی کنفرانس پیوست
5. برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
سومین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در تاریخ 5 و 6 بهمن 1401 برگزار می‌گردد.