اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات دریافتی
1401-08-25
اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات دریافتی

کلیه چکیده‌های ارسال شده توسط پژوهشگران محترم به سومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران، داوری گردیدند و نتیجه داوری آنها اعلام شده است. از کلیه پژوهشگران محترمی که برای کنفرانس چکیده ارسال داشته‌اند، ایمیل نتیجه داوری ارسال شده است. در صورت عدم دریافت ایمیل، وضعیت نهایی چکیده‌های ارسال شده در حساب کاربری نویسندگان مخاطب مشخص گردیده است.

خاطر نشان می‌سازد که کلیه نویسندگان محترمی که چکیده آنها برای ارسال مقاله کامل پذیرفته شده است؛ بایستی نسبت به ارسال مقاله کامل مربوط به چکیده خود حداکثر تا مورخ 18-9-1401 اقدام نمایند. تاریخ ذکر شده با توجه به فشردگی برنامه‌های کنفرانس تمدید نخواهد شد. لذا چنانچه تا زمان مذکور مقاله کامل دریافت نگردد،‌ به منزله انصراف پژوهشگر محترم از شرکت در کنفرانس می‌باشد.

نحوه تنظیم مقاله کامل بایستی در تطابق کامل با شیوه اعلام شده بر روی سایت کنفرانس صورت بپذیرد و عدم تطابق با قالب قابل قبول، منجر به عودت مقاله خواهد گردید. شیوه تنظیم مقالات کامل در منوی «مقالات» و زیربخش «راهنمای نگارش و ارسال مقاله» ارائه گردیده است.