دکتر محمود کمره‌ای
رییس کنفرانس
استاد، دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران
رییس دانشکده علوم و فنون نوین
پست الکترونیکی: kamarei [at] ut.ac.ir
دکتر رهام رفیعی
دبیر کنفرانس
دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
مدیر آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: roham.rafiee [at] ut.ac.ir
دکتر محمود مهرداد شکریه
دبیر علمی کنفرانس
استاد،‌ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shokrieh [at] iust.ac.ir
دکتر مهدی فکور
دبیر اجرایی
استادیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mfakoor [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر عباس راستگو
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arastgo [at] ut.ac.ir
دکتر سید حسن جعفری امان آبادی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shjafari [at] ut.ac.ir
دکتر فرشاد اخلاقی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fakhlagh [at] ut.ac.ir
دکتر عقیل یوسفی کما
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: aykoma [at] ut.ac.ir
دکتر بابک کفاشی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kaffashi [at] ut.ac.ir
دکتر علیبخش کساییان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akasa [at] ut.ac.ir
دکتر مجید صفرآبادی فراهانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msafarabadi [at] ut.ac.ir
دکتر بابک میرزاوند
عضو کمیته علمی
استادیار،‌دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mirzavand [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی حقیقی یزدی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mohaghighi [at] gmail.com
دکتر حمیدرضا اویسی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ovesy [at] aut.ac.ir
دکتر حسین حسینی تودشکی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hosseini [at] aut.ac.ir
دکتر محمد محمدی اقدم
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: aghdam [at] aut.ac.ir
دکتر عبدالحسین فریدون
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه سمنان
پست الکترونیکی: ab.fereidoon [at] gmail.com
دکتر سعید عابدیان
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: abedian [at] sharif.edu
دکتر محمد علی کوچک زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: mak [at] sharif.edu
دکتر منوچهر صالحی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: msalehi [at] aut.ac.ir
دکتر جلیل رضایی پژند
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: jrezaeep [at] um.ac.ir
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: firouzabadi [at] sharif.edu
دکتر سید علی حسین کردخیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ali.hosseini [at] sharif.ir
دکتر محمد حسین بهشتی
عضو کمیته علمی
استاد، پژوهشگاه پلیمر
پست الکترونیکی: m.beheshty [at] ippi.ac.ir
دکتر فتح الله طاهری بهروز
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taheri [at] iust.ac.ir
دکتر رضا مسلمانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: mosalmani [at] scu.ac.ir
کمیته صنعت
دکتر بیژن محمدی
عضو کمیته صنعت
استادیار،‌ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: bijan_mohammadi [at] iust.ac.ir
دکتر سید حسن عصایی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز
پست الکترونیکی: assaee [at] sutech.ac.ir
دکتر مجید جمال امیدی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: m.jamalomidi [at] gmail.com
دکتر محمد حیدری رارانی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: m.heidarirarani [at] eng.ui.ac.ir
کمیته اجرایی
مهندس پارسا شریفی
مدیر کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: parsa.sharifi [at] ut.ac.ir
مهندس امین قربان حسینی
عضو کمیته برگزاری
فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
همکار تحقیقاتی آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: amingh1368 [at] gmail.com
مهندس محمد مهدوی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: mahdavi.fem [at] ut.ac.ir
مهندس امیرعلی اسکندریون
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: a.eskandariyun [at] gmail.com
مهندس محمد علی ترابی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: alitorabi.eng90 [at] gmail.com
مهندس رضا شهزادی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: reza_shahzadi [at] yahoo.com
مهندس محمدرضا حبیب آگهی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: m.reza.habibagahi [at] ut.ac.ir