دکتر رهام رفیعی
رییس کنفرانس
استاد، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
مدیر و مؤسس آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
وب سایت: www.comreslab.com
پست الکترونیکی: roham.rafiee [at] ut.ac.ir
کمیته علمی
دکتر محمد حسین بهشتی
دبیر کمیته علمی
استاد، پژوهشگاه پلیمر
پست الکترونیکی: m.beheshty [at] ippi.ac.ir
دکتر حمیدرضا اویسی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: ovesy [at] aut.ac.ir
دکتر حسین حسینی تودشکی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: hosseini [at] aut.ac.ir
دکتر محمود مهرداد شکریه
عضو کمیته علمی
استاد،‌ دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: shokrieh [at] iust.ac.ir
دکتر محمد محمدی اقدم
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه امیرکبیر
پست الکترونیکی: aghdam [at] aut.ac.ir
دکتر منوچهر صالحی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: msalehi [at] aut.ac.ir
دکتر مهدی فکور
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mfakoor [at] ut.ac.ir
دکتر فتح الله طاهری بهروز
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
پست الکترونیکی: taheri [at] iust.ac.ir
دکتر فرشاد اخلاقی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی متالورژی و مواد دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: fakhlagh [at] ut.ac.ir
دکتر بابک کفاشی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: kaffashi [at] ut.ac.ir
دکتر سید حسن جعفری امان آبادی
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: shjafari [at] ut.ac.ir
دکتر عباس راستگو
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: arastgo [at] ut.ac.ir
دکتر محمدزمان کبیر
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه صنعتی امیرکبیر
پست الکترونیکی: mzkabir [at] aut.ac.ir
دکتر علی عابدیان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: abedian [at] sharif.edu
دکتر محمد علی کوچک زاده
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: mak [at] sharif.edu
دکتر روح الله دهقانی فیروزآبادی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: firouzabadi [at] sharif.edu
دکتر سید علی حسین کردخیلی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف
پست الکترونیکی: ali.hosseini [at] sharif.ir
دکتر مسعود اسفنده
عضو کمیته علمی
دانشیار، پژوهشگاه پلیمر
پست الکترونیکی: m.esfandeh [at] ippi.ac.ir
دکتر علیبخش کساییان
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده علوم و فنون دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: akasa [at] ut.ac.ir
دکتر مجید صفرآبادی فراهانی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: msafarabadi [at] ut.ac.ir
دکتر بابک میرزاوند
عضو کمیته علمی
استادیار،‌دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mirzavand [at] ut.ac.ir
دکتر مجتبی حقیقی یزدی
عضو کمیته علمی
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: mohaghighi [at] gmail.com
دکتر جلیل رضایی پژند
عضو کمیته علمی
استاد، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
پست الکترونیکی: jrezaeep [at] um.ac.ir
دکتر رضا مسلمانی
عضو کمیته علمی
استادیار، دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: mosalmani [at] scu.ac.ir
کمیته صنعت
دکتر سید حسن عصایی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز
پست الکترونیکی: assaee [at] sutech.ac.ir
دکتر بیژن محمدی
عضو کمیته صنعت
دانشیار، دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه علم و صنعت
پست الکترونیکی: bijan_mohammadi [at] iust.ac.ir
دکتر سید محمد مهدی الهامیان
عضو کمیته صنعت
مدیر مرکز تکنولوژی فراتک
پست الکترونیکی: elhamian [at] faratec.no
دکتر مجید جمال امیدی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر
پست الکترونیکی: m.jamalomidi [at] gmail.com
دکتر محمد حیدری رارانی
عضو کمیته صنعت
استادیار، دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: m.heidarirarani [at] eng.ui.ac.ir
دکتر امین فرخ آبادی
عضو کمیته صنعت
دانشیار، دانشگاه تربیت مدرس
پست الکترونیکی: amin-farrokh [at] modares.ac.ir
دکتر افشین زین‌الدینی
عضو کمیته صنعت
دانشکده فن مهندسی، دانشگاه آزاد کرمانشاه
پست الکترونیکی: zeinedini [at] iauksh.ac.ir
کمیته اجرایی
دکتر شیدوش وکیلی‌پور
دبیر اجرایی
دانشیار، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
پست الکترونیکی: irancomp95 [at] ut.ac.ir
مهندس رضا یزدان پرست
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکترای تخصصی دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: yazdanparast.reza110 [at] gmail.com
مهندس مهسا کاوه پیشه
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی دکتری تخصصی دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: mahsakaveh [at] ymail.com
مهندس امیر حسین رحیمی
عضو کمیته برگزاری
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: amir.rahimi.h [at] ut.ac.ir
مهندس حسین اسپرسپ
عضو کمیته برگزاری
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: hosseinsperesp [at] yahoo.com
مهندس محمدرضا امینی
عضو کمیته برگزاری
دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: mohammadrezaamini1997 [at] gmail.com
مهندس علی قمرزاده
عضو کمیته برگزاری
محقق آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت
پست الکترونیکی: alighamarzadeh [at] gmail.com