•       اشاعه فناوری کامپوزیت به عنوان یک فناوری رده بالا  و دانش بنیان در کشور
  •       ترویج بکارگماری فناوری کامپوزیت در صنایع زیربنایی کشور
  •       ایجاد فضای مناسب برای تشریک مساعی بین دانشگاهیان، صنعتگران و دولتمردان در حوزه‌های مختلف
  •       آشنایی صنایع با دستاوردهای پژوهشهای کاربردی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی
  •       معرفی معضلات و نیازمند‌یهای صنعت به جامعه محققین و دانشگاهی کشور
  •       استفاده از توان علمی مراکز دانشگاهی و تحقیقاتی برای حل معضلات مراکز صنعتی
  •       بررسی چالش‌های در پیش‌روی توسعه فناوری کامپوزیت در کشور
  •       ایجاد بستر مناسبی برای اشتغال دانشجویان و فارغ‌التحصیلان حوزه فناوری کامپوزیت در صنایع مرتبط