محققین محترمی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است، حتماً باید پوستر خود را طبق فرمت پوستر قرار گرفته در ذیل آماده نموده، پوستر نهایی و چاپ شده خود را تا تاریخ 95/10/20 به آدرس دبیرخانه کنفرانس به شرح امیرآباد شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، جنب پردیس فنی،‌ دانشکده علوم و فنون نوین با پست سفارشی یا پیشتاز ارسال نمایند.


دریافت الگوی تهیه پوستر


دبیرخانه کنفرانس اکیداً از الصاق پوسترهایی که دیرتر از تاریخ مذکور به دبیرخانه واصل شوند خودداری بعمل خواهد آورد و کلیه پوسترهای چاپ شده بایستی حداکثر تا مورخ 95/10/20 به دبیرخانه واصل شده باشند.