بسته الماس (حمایت مالی معادل 400 میلیون ریال)

  

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی الماس کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 • اختصاص 25 دقیقه سخنرانی به نماینده سازمان حامی (با تأیید متن سخنرانی توسط کمیته علمی)
 • پخش فیلم تبلیغاتی حامی  قبل از سخنرانی مقام مسوول
 • دعوت افتخاری از 8 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • درج دو صفحه گزارش بر روی CD کنفرانس
 • درج دو صفحه تبلیغ در کتابچه کنفرانس
 • قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس
 •  اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات حامی
 •  قراردادن کاتالوگهای حامی در محتویات پکیج شرکت کنندگان

 

 

بسته طلایی (حمایت مالی معادل 300 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی طلایی کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 • دعوت افتخاری از 6 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • درج یک صفحه تبلیغ در کتابچه کنفرانس
 •  قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 • اختصاص قسمتی بر روی CD کنفرانس جهت تبلیغات حامی
 • قراردادن کاتالوگ ها در محتویات پکیج شرکت کنندگان

 


بسته نقره‌ای (حمایت مالی معادل 250 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی نقره ای کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 •  دعوت افتخاری از 4 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 • اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • درج یک صفحه آگهی تبلیغاتی بر روی CD کنفرانس
 • قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 • درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس 

 


بسته برنزی (حمایت مالی معادل 200 میلیون ریال)

 

 • درج نام و لوگوی سازمان به عنوان حامی برنزی کنفرانس در کلیه کاتالوگ ها، پوسترها و اطلاع رسانیهای کنفرانس
 •  دعوت افتخاری از 2 نفر به انتخاب سازمان حامی برای حضور در کنفرانس
 •  اهداء لوح تقدیر کنفرانس به سازمان حامی
 • درج یک صفحه آگهی تبلیغاتی بر روی CD کنفرانس
 •  قرار گرفتن لوگوی حامی در صفحه اول سایت کنفرانس و لینک حامی در صفحه حامیان کنفرانس
 •  درج نام و لوگوی سازمان در سالن اصلی کنفرانس


 شرکتهای علاقمند به حمایت مالی از کنفرانس «سومین کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران»، لطفا جهت عقد قرارداد حامی، با دبیرخانه کنفرانس تماس حاصل فرمایند.