برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران
1395-03-29
برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران

دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران به همراه آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت در مورخ 6 و 7 بهمن 1395 اقدام به برگزاری کنفرانس علمی-صنعتی کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران خواهند نمود.