1401-08-15
1401-08-25
1401-08-26
1401-09-18
1401-10-01
شروع ثبت نام (پس از اعلام نتیجه داوری نهایی) 1401-10-01
آخرین مهلت ثبت نام 1401-10-05
1401-11-05
1401-11-06