1399-06-14
1399-06-20
1399-06-20
1399-07-23
1399-07-20
شروع ثبت نام (پس از اعلام نتیجه داوری نهایی) 1399-07-18
آخرین مهلت ثبت نام 1399-07-23
آخرین مهلت ارسال فایل ارائه الکترونیکی 1399-07-30
1399-08-07
1399-08-08