1401-08-25
1401-08-27
1401-09-19
1401-10-01
شروع ثبت نام (پس از اعلام نتیجه داوری نهایی) 1401-10-01
آخرین مهلت ثبت نام 1401-10-05
1401-11-05
1401-11-06