اعلام نتایج داوری کنفرانس
1395-10-10
اعلام نتایج داوری کنفرانس

نتایج داوری کلیه مقالات واصل شده به دبیرخانه کنفرانس طبق برنامه زمانبندی نهایی گردید. دور اول داوری مربوط به بررسی چکیده مقالات ارسال شده و دور دوم فرآیند داوری مربوط به بررسی چکیده‌های داوری شده و تایید شده برای ارسال مقاله کامل بودند. هر مقاله برای پنج داور عضو کمیته علمی کنفرانس به صورت الکترونیکی ارسال گردیده است و جمعبندی نظرات داوران محترم اعمال شده است.


نتایج داوری مقاله ضمن اعلام به وسیله رایانامه به کلیه محققین محترم، از طریق ورود به نام کاربری و همچنین از طریق زیر منوی (مقالات پذیرفته شده) در منوی اصلی (مقالات) قابل مشاهده است.

محققین محترم در بررسی نحوه پذیرش مقاله خود به ارائه شفاهی و ارائه پوستری توجه نمایند.


محققینی که مقاله آنها به صورت پوستر پذیرش شده است، حتماً باید پوستر خود را طبق فرمت پوستر قرار گرفته بر روی سایت آماده نموده، پوستر نهایی و چاپ شده خود را تا تاریخ 95/10/20 به آدرس دبیرخانه کنفرانس به شرح امیرآباد شمالی، بالاتر از تقاطع جلال آل احمد، جنب پردیس فنی،‌ دانشکده علوم و فنون نوین با پست سفارشی یا پیشتاز ارسال نمایند.

 

راهنمای تهیه پوستر را  در اینجا مطالعه کنید


دبیرخانه کنفرانس اکیداً از الصاق پوسترهایی که دیرتر از تاریخ مذکور به دبیرخانه واصل شوند خودداری بعمل خواهد آورد و کلیه پوسترهای چاپ شده بایستی حداکثر تا مورخ 95/10/20 به دبیرخانه واصل شده باشند.

در نهایت از کلیه محققین محترمی که مقالاتشان به صورت پوستری و یا شفاهی در کنفرانس پذیرش شده است، درخواست می‌گردد حداکثر تا مورخ 95/10/15 نسبت به ثبت نام و واریز وجه ثبت نام طبق دستور العمل ذکر شده در زیرمنوی (راهنمای ثبت نام) در منوی اصلی (ثبت نام) اقدام نمایند. بدیهی است عدم وصول مدارک ثبت نامی مشتمل بر تصویر فیش واریزی و همچنین فرم تکمیل شده ثبت نام تا مورخ 95/10/15 به منزله انصراف نویسنده/نویسندگان محترم بوده، مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس خارج خواهد شد.


راهنمای ثبت نام را در اینجا مطالعه نمایید.


دبیرخانه کنفرانس از توجه محققین به برنامه زمانبندی اعلام شده سپاسگزاری می‌نماید و در حال حاضر بعلت فشردگی فعالیت‌ها، امکان تمدید هیچ تاریخی وجود ندارد.

 

دبیرخانه کنفرانس

95/10/10