آدرس دبیرخانه:

تهران، امیرآباد شمالی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

پست الکترونیکی:  irancomp95@ut.ac.ir

 

جهت ارتباط با دبیرخانه صرفاً از فرم ذیل یا ارسال ایمیل به آدرس فوق استفاده فرمایید.

 

Refresh Code