به استحضار شرکت کنندگان محترم می‌رساند که به علت همه گیری ویروس کرونا و رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی مربوط، دومین کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران به صورت  ویدئو کنفرانس برگزار می‌گردد.


ارائه مقالات به صورت تلفیقی از دو صورت ارائه برخط (Online) و ارائه به صورت غیربرخط (Offline) یا ضبط شده انجام می‌گردد.


در نامه پذیرش قطعی و نهایی مقاله، نوع ارائه بر اساس داوری و امتیاز کسب شده، مشخص خواهد شد و به اطلاع نویسندگان محترم خواهد رسید.



برای کسب اطلاع در خصوص نحوه تهیه فایل ارائه برخط به صفحه ذیل مراجعه نمایید:

https://irancomp.ut.ac.ir/page_1127.html

 

برای کسب اطلاع در خصوص نحوه تهیه فایل ارائه غیر برخط به صفحه ذیل مراجعه نمایید:

https://irancomp.ut.ac.ir/page_1128.html