پژوهشگران محترمی که مقاله آنها برای ارائه شفاهی و به صورت برخط (Online) در روزهای برگزاری کنفرانس پذیرفته شده است، می‌بایستی فایل ارائه برخط خود را در تطابق کامل با قواعد ذیل تهیه نمایند:


1-  نوع فایل ارائه حتماً باید به صورت PDF باشد. لذا در اسلایدهای خود هیچگونه انیمیشن و یا تصاویر روی هم را قرار ندهید.

2-  تعداد اسلایدها با در نظر گرفتن اسلاید عنوان نباید بیش از 15 اسلاید باشد. مدت در نظر گرفته شده برای هر سخنرانی 15 دقیقه می‌باشد.

3-  در اولین اسلاید یا همان اسلاید عنوان، نام تمامی نویسندگان به همراه آدرس ایمیل آنها بایستی درج گردد.

4-  در ذیل خط سبز اسلایدهای بعد از اسلاید عنوان، آدرس ایمیل فرد ارائه دهنده مقاله در کلیه اسلایدها بایستی درج گردد تا امکان تعامل بین مخاطبین علاقمند با ارائه دهنده محترم بعد از کنفرانس فراهم باشد.

5-  ارائه دهندگان محترم، بایستی فایل ارائه خود را که بر اساس ضوابط فوق تهیه شده است تا مورخ 30-7-99 به آدرس ایمیل irancomp95@ut.ac.ir ارسال دارند. در بخش subject ایمیل ارسالی، حتماً بایستی کد مقاله پذیرفته شده برای ارائه شفاهی درج گردد.

6-  فایل ارائه نیز بایستی با نام کد مقاله مورد ارائه ذخیره گردد.


الزاماً تاکید می‌گردد که عدم دریافت فایل ارائه تا تاریخ فوق و یا عدم رعایت ضوابط ذکر شده در تهیه فایل ارائه، منجر به حذف ارائه شفاهی مذکور از برنامه نهایی کنفرانس خواهد گردید. لذا خواهشمند است که پژوهشگران محترم توجه ویژه معطوف به موارد ذکر شده داشته باشند.

 صدور گواهی ارائه برای مقالاتی که برای ارائه برخط پذیرش شده‌اند، منوط به دریافت فایل ارائه و همچنین انجام ارائه در روز برگزاری کنفرانس می‌باشد.


برای تهیه فایل ارائه از الگوی ذیل استفاده فرمایید و فایل ارائه خود در نهایت به حالت PDF تبدیل نمایید و با نام همان کد مقاله ذخیره نمایید:


این صفحه در خصوص اطلاعات نحوه تهیه فایل ارائه برخط می‌باشد، چنانچه مقاله شما به صورت ارائه غیربرخط (Offline) پذیرش شده است، به صفحه ذیل مراجعه نمایید:

https://irancomp.ut.ac.ir/page_1128.html