ساخت ورق کامپوزیت آلومینیم چند لایه Al1050/Al6061 به روش نورد تجمعی و آنیل
کد مقاله : 1123-IRANCOMP
نویسندگان:
سعیده فرسادهمتی *1، بیت اله اقبالی2
1دانشکده مهندسی مواد دانشگاه صنعتی سهند
2دانشکده مهندسی مواد
چکیده مقاله:
امروزه ساخت ورق‌های فلزی کامپوزیتی سبک وزن بخشی از نیازهای صنایع بالاخص صنایع نظامی، هوایی، خودرویی، دریایی و ... می‌باشد. در تحقیق حاضر با استفاده از دو نوع ورق آلومینیم شامل خالص تجاریAl1050 و آلیاژیAl6061 ، ورق کامپوزیتی چند لایه Al1050/Al6061 به روش اتصال نورد تجمعی ساخته شد. دو ورق اولیه مختلف به‌ عنوان لایه‌های متناوب تا 4 چرخه نورد با پیش‌ گرم 470 درجه سانتی‌گراد به مدت زمان10 دقیقه قبل از هر چرخه، اتصال نورد تجمعی شدند. سپس ورق‌های کامپوزیتی حاصل از اتصال نورد تجمعی، در دماهای 200- 500 درجه سانتی گراد به مدت زمان 30 دقیقه آنیل شدند و ریزساختار و خواص مکانیکی نمونه‌های آماده شده مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهد با افزایش تعداد چرخه‌های نورد تجمعی، سختی و استحکام کششی نهایی کامپوزیت افزایش می‌یابد. بیشترین استحکام کششی نهایی و میکروسختی در پایان چرخه چهارم بدست آمد که نسبت به ورق‌های اولیه به ترتیب از 19MPa به 30MPa و از 51/6Hv به 70Hv افزایش نشان می‌دهد. این تغییرات ناشی از کرنش سختی زیاد در اثر تغییر شکل پلاستیک شدید و ریزشدن دانه‌ها می‌باشد. با انجام عملیات حرارتی آنیل پایانی در دمای آنیل به 200 درجه سانتی گراد سختی برای هر دو ماده Al1050 وAl6061 به ترتیب از 36Hv به 38Hv و از 70Hv به 79Hv افزایش یافت. اما با انجام عملیات حرارتی آنیل پایانی در دماهای آنیل بالاتر از 200 درجه سانتی گراد ، سختی نمونه‌ها کاهش پیدا کرد که این کاهش ناشی از وقوع تبلور مجدد و سپس رشد در دانه‌های ریزساختار کامپوزیت تهیه شده می‌باشد.
کلیدواژه ها:
اتصال نورد تجمعی (ARB)- آلیاژآلومینیم 1050 و 6061- عملیات حرارتی آنیل- مواد فوق ریزدانه
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است