مطالعه محاسباتی خواص ساختاری و ترمودینامیکی نانوکامپوزیت‌های Ca/Zn:PVC
کد مقاله : 1374-IRANCOMP (R1)
نویسندگان:
ماهرو خالقی مقدم *
1- ایران-کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی وپتروشیمی- صندوق پستی139-31745
چکیده مقاله:
در این پژوهش، ساختار هندسی، خواص ترمودینامیکی، نانوکامپوزیت‌های زیست سازگار پلی وینیل کلراید (PVC) حاوی ذرات پوسته تخم مرغ (ES) و نانو ذرات اکسید روی (ZnO)با روش‌های محاسباتی تابع چگالی الکترون (DFT) مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، پس از ترسیم ساختار مربوط به نمونه های نانوکامپوزیت و اجزای تشکیل دهنده توسط نرم افزار گوس ویو(Gauss view) ، بهینه‌سازی مولکول‌ها با کمک نرم افزار گوسین (Guassian 09) برای نمونه‌های مورد نظر انجام شد. محاسبه طول پیوندها و نتایج ترمودینامیکی و مکانیسم و برهم‌کنش‌های بین مولکولی ترکیبات بررسی شده است. از سوی دیگر داده‌های به دست آمده از گاف انرژیHOMO-LUMO ، قطبش‌پذیری، سختی و نرمی شیمیایی و شاخص الکتروندوستی هومو و لومو (HOMO و (LUMO، با استفاده از محاسبات نظری بر اساس روش تابع چگالی الکترونی و مجموعه پایه
DFT / B3LYP / LanL2DZ مدل‌سازی شدند تا اطلاعات بیشتری در مورد خواص کلی، مکانیسم و برهم‌کنش‌های بین مولکولی از ترکیبات بررسی شده بدست آید. نتایج مقایسه‌ای جالب و سازگاری مناسب بین نتایج تجربی تحقیقات پیشین و محاسبه شده به دست آمد و نشان داد که وجود افزودنی زیست سازگار EZn در PVC منجر به بهبود پایداری ترمودینامیکی خواهد شد.
کلیدواژه ها:
پلی وینیل (کلرید)- نانوکامپوزیت- چگالی تابع الکترون- اوربیتال مرزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است