نانوکامپوزیت‌های زیست سازگار Ca/Zn:PVC- بررسی تجربی خواص ساختاری وگرمایی
کد مقاله : 1373-IRANCOMP (R1)
نویسندگان:
ماهرو خالقی مقدم *1، مهرداد فلاح2
11- ایران-کرج، پژوهشگاه استاندارد، پژوهشکده شیمی وپتروشیمی- صندوق پستی139-31745
2دکترای شیمی آلی
چکیده مقاله:
در این پژوهش، اثر استفاده از ذرات پوسته تخم مرغ (ES) و نانو ذرات اکسید روی (ZnO) بر روی خواص حرارتی پلیمر پلی وینیل کلراید (PVC) به صورت تجربی بررسی شد. این افزودنی به عنوان پرکننده زیست سازگار کارآمد که توانایی استفاده در صنعت لوله را به عنوان یک تثبیت کننده حرارتی ایمن دارد. این افزودنی در ماتریس پلی وینیل کلراید (PVC) در دو سطح مختلف 5 و 10 درصد وزنی به عنوان عوامل متغیر در نظر گرفته شد. نمونه‌های نانوکامپوزیت تهیه شده با الگوی اشعه ایکس شناسایی و تایید شدند. خصوصیات حرارتی این کامپوزیت ها نیز با کمک تجزیه و تحلیل حرارتی
(TGA / DTG) مورد بررسی قرار گرفت. تجزیه و تحلیل پراش اشعه ایکس از نمونه ها ، شکل‌گیری ساختار وورتزیت شش ضلعی درZnO ، و فرم کلسیت در پوسته تخم مرغ (ES) را تایید کرد. منحنی‌های DTG و TGA نشان داد با ترکیب 5% وزنی از افزودنی مورد بررسی به پلی‌وینیل کلرید، دمای تخریب نمونه 5% از سیستم نانوکامپوزیت (T5) از 230 به °C 243 در مقایسه با پلی‌وینیل کلرید خالص افزایش یافت و خاکستر باقیمانده سیستم نانوکامپوزیتی در مقایسه با پلی‌وینیل کلرید خالص از 14 % به 15 و 18% درصد افزایش پیدا کرد و نتایج آزمایش نشان داد؛ نانوذرات اصلاح شده با پودر پوسته تخم مرغ می‌توانند خواص حرارتی پلیمر پلی‌وینیل کلرید را بهبود بخشند.
کلیدواژه ها:
پلی وینیل (کلرید)- نانوکامپوزیت-خواص حرارتی- نانو اکسید روی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است