پیش‌بینی سفتی کششی کامپوزیت تقویت شده با الیاف کوتاه به روش میکرومکانیک
کد مقاله : 1362-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد حیدری رارانی *1، پویا شهبازیان2، محسن میرخلف3
1عضو هیات علمی
2گروه مهندسی مکانیک دانشگاه اصفهان
3Department of physics, University of Gothenburg
چکیده مقاله:
با توجه به گسترش کامپوزیت‌های تقویت شده با الیاف کوتاه در صنایع خودروسازی، پیش‌بینی خواص مکانیکی این مواد از اهمیت بسزایی برخوردار است. مطالعه تاثیر پارامترهای مختلف از طریق مدل‌های ماکرومکانیک امکان‌پذیر نیست. لذا در این پژوهش، با انتخاب یک المان حجمی نماینده (RVE) مناسب تاثیر کسر حجمی الیاف، نسبت منظری، درصد حباب و چسبندگی الیاف و زمینه بر سفتی کامپوزیت الیاف شیشه/اپوکسی به روش میکرومکانیک بررسی شده است. یکی از چالش‌های پیش‌رو در پیش‌بینی خواص این نوع کامپوزیت‌ها، ایجاد المان حجمی نماینده مناسب و انجام تحلیل با دقت بالا و در زمان مناسب است. لذا برای ایجاد RVE از نرم‌افزار دیجیمت و برای تحلیل آن از نرم‌افزار آباکوس استفاده شده است. مدول الاستیسیته کامپوزیت به دو روش میدان میانگین و روش المان محدود به دست آورده شده و با نتایج تجربی مقایسه شدند. نتایج نشان می‌دهد که روش میدان میانگین در کسر حجمی‌های پایین الیاف همخوانی خوبی با نتایج المان محدود دارد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت، الیاف کوتاه، میکرومکانیک، سفتی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است