سنتز کامپوزیت های کند سوز به کمک نانو ذرات مونت و پلی فنل های گیاهی
کد مقاله : 1340-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
حسین صباحی *
هیات علمی
چکیده مقاله:
در این تحقیق پایه پلیمرهای پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن- پلی پروپیلن بهمراه نانوذرات مونت موریلونیت و پلی فنل های گیاهی، بکمک اکسترودر دوپیچه بصورت کامپوزیت در آمده و برخی خصوصیات کند سوزی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. مشخصه یابی پلیمرها و کامپوزیت های حاصله بر طبق استانداردهای ASTM انجام شد. نتایج حاصل از آنالیز های TGA , DSC , DTG و DTA نشان دادند که با اضافه کردن پلی فنل های گیاهی به پلیمر پلیپروپیلن (PP) در کامپوزیت PP/X1 تمام شاخصها شامل: درجه حرارت 5% (T5%) درجه حرارتهای حداکثر Tmax1 و Tmax2 ، درجه حرارت انتقال شیشهای (Tg)، درجه حرارت ذوب (Tm) و درجه حرارت تجزیه (Td1) افزایش پیدا کرده و علاوه بر این یک درجه حرارت تجزیه جدید (Td2) در دمای 380 درجه سانتی گراد در هر دو کامپوزیت PP/X1 و PP/X2 هم که ناشی از اضافه کردن ادتیو می باشد، ظاهر شود. این در حالیست که ماده باقی مانده در انتهای آنالیز TGA تغییری پیدا نکرده است این امر نشان می دهد که ادتیو ما از طریق ایجاد پیوندهای شبکه ای توانسته است سوختن پلیمر را به تاخیر انداخته و آهسته کند. در نهایت این امر باعث شد که گراف DTG بطور کامل به میزان 30% به درجه حرارتهای بالاتر منتقل شود. در کامپوزیتهای کوپلیمر اتیلن-پروپیلن (EP)، بهترین وضعیت را از نظر شاخص­های کند سوزی، کامپوزیت EP/M1/X داشت. این نتایج موفقیت ادتیو گیاهی و نانوذرات مونت را جهت کند سوز کردن پلی پروپیلن و کوپلیمر اتیلن-پروپیلن پیشنهاد می کنند.
کلیدواژه ها:
کند سوز کننده، کوپلیمر اتیلن-پلی پروپیلن، پلی پروپیلن، پلی فنل،
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است