بررسی عددی خواص مکانیکی ماده متخلخل تولید شده از الیاف کربن برای کاربرد فضایی
کد مقاله : 1319-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
امین فرخ آبادی *، حسین قره باغی
دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
مواد فوق سبک متخلخل دسته جدیدی از مواد هستند که با توجه به خواص مکانیکی ویژه برای کاربرد در ماهواره‏ ها و هواپیماهای فوق سبک در نظر گرفته می‏شوند. پیشرفت در زمینه ساخت به روش افزایشی به کمک پرینتر 3 بعدی، امکان ساخت مواد متخلخل با ریزساختار کامپوزیت را فراهم آورده است. در این پژوهش یک ماده متخلخل با تخلخل یکسان مبتنی بر یک سلول واحد با بازوهای کامپوزیتی (کربن/اپوکسی) معرفی شده است. با بکارگیری قید شرایط مرزی تکرار شونده در نرم افزار المان محدود، خواص مکانیکی این سازه شامل مدول الاستیسیته و ضریب پوآسون در جهات مختلف با مدلسازی عددی در نرم‏ افزار محاسبه شده است. برای صحه گذاری بر نتایج این سازه با مواد ایزوتروپیک تحلیل شده و با نتایج تجربی موجود در مطالعات اخیر مقایسه شده است. نتایج حاکی از دقت بالا در مدلسازی اجزای محدود دارد. در پایان تاثیر تغییرات درصد حجمی بر روی خواص مکانیکی سلول واحد بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
سلول واحد - تولید افزایشی - مواد متخلخل - تحلیل عددی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است