تجزیه و تحلیل هندسی رفتار چروک در کامپوزیت ها به کمک روش پردازش تصویر و پیش بینی آن
کد مقاله : 1280-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
علی حاجی بدلی *
گروه آموزشی ریاضی، دانشکده علوم پایه، بناب دانشگاه بناب
چکیده مقاله:
چروک به عنوان رفتاری خارج از صفحه اعمال بار می تواند بر رفتار برشی تأثیر بگذارد بگونه ای که ضروری است این پدیده در طراحی، ساخت و بازرسی مد نظر قرار گیرد. رفتار چروک در منسوجات همواره در سال های متمادی به سبب پیچیدگی و مشکلات سیستم های محاسباتی در حل این گونه رفتارها صرف نظر شده است. ولی با افزایش کاربرد منسوجات در صنایع دیگر به شکل کامپوزیت های بافته شده اهمیت یافته است. در این مقاله تلاش شد تا جهت کاهش محدودیت های محاسباتی رفتار هندسی آنها مورد مطالعه قرار گیرد. در این روش سازوکار خودکاری ایجاد شده که با استفاده از تعدادی از مدل های دارای هندسه چروک کنترل شده، موارد جدید پیش بینی شود. در ابتدا، پارامترهای سه بعدی هندسی تغییر شکل پارچه در جابجایی های مختلف فک های آزمون کشش در بارگذاری مورب، به کمک روش پردازش تصویر اندازه گیری شد. در ادامه، توابع همبستگی پارامترهای هندسی اندازه گیری شده در جابجایی های مختلف فک های آزمون کشش برآورد گردید. از توابع همبستگی برآورد شده، برای پیش بینی چروک در جابجایی های جدید فک های آزمون کشش استفاده شد. اعتبار و صحت هندسه چروک پیش بینی شده با استفاده از روش پردازش تصویر مورد تأیید قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
هندسه چروک، کامپوزیت های بافته شده، رفتار برشی در بارگذاری مورب، روش پردازش تصویر، همبستگی آماری
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است