بررسی اثر نانو ذرات چند دیواره کربنی بر مقاومت خمشی و مقاومت ضربه رزین اپوکسی.
کد مقاله : 1233-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مهدی مکتبی *1، راضی صحراییان2، سهیل داریوشی3
1پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
2پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران /گروه کامپوزیت
3پژوهشگاه پلیمر و پتروشمی ایران/ گروه کامپوزیت
چکیده مقاله:
در این پژوهش اثر نانو ذرات چند دیواره کربنی بر تقویت خواص خمشی و مقاومت ضربه رزین اپوکسی مورد بررسی قرار گرفته است. نانو ذرات چند دیوراه کربنی یکی از مقاوم ترین و پرکاربردترین نانو ذرات می باشد که به منظور تقویت خواص مکانیکی رزین اپوکسی مورد استفاده قرار گرفته است . پخش مناسب و درصد وزنی مورد استفاده نانو لوله های چند دیواره کربنی, مهم ترین عوامل تقویت خواص مکانیکی رزین اپوکسی می باشد. نتایج حاصل از آزمون خمشی نشان داده است که میانیگن مدول خمشی رزین اپوکسی تقویت شده با 0.5درصد وزنی از نانو ذرات چند دیواره کربنی 50 درصد نسبت به رزین اپوکسی خالص افزایش یافته است. همچنین مقاومت ضربه رزین اپوکسی تقویت شده با 0.5 درصد وزنی نانو ذرات نسبت به اپوکسی خالص نیز 35 درصد افزایش را نشان می دهد. تصاویر حاصل از میکروسکوپ الکترونی نشان می دهد که پخش نانو ذرات در 0.5 درصد وزنی به صورت کاملا یکنواخت در رزین اپوکسی صورت گرفته است.
کلیدواژه ها:
نانو کامپوزت-نانو لوله کربنی –رزین اپوکسی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است