استفاده از نانوکامپوزیت‌ها در تجهیزات نظامی
کد مقاله : 1229-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مهدی شریف *1، زهرا زادانی فرد2
1معاون آموزشی دانشکده مهندسی 2، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
2دانشگاه ازاد شیراز
چکیده مقاله:
علوم تلفیقی که قرن بیستم و بیست یکم را دچار تحول جدی نموده، فناوری زیستی و فناوری نانو کامپوزیت است. با اســتفاده از نانوحسـگرها در لباس‌های نظامی می‌توان بسیاری از تهدیدهای شیمیایی و بیولوژیکی را شناسایی و با آنها مقابله کرد. اگر این حسگرها خطری را تشخیص دهند منافذ لباس بسته خواهد شد و از سرباز محافظت می‌شود. همچنین این لباس‌ها در تشخیص بسیاری از مواد سمی هوشــمندانه عمل می‌کنند و اگر مقــدار معینی ماده‌ی ســمی وارد لباس جنگی شــود آزمایشــگاهی کوچک می‌تواند خطر را تشخیص داده و پادزهر را به درون رگ سرباز تزریق کند. از کاربردهای کامپوزیت ها به خصوص فایبرگلاس در صنایع نظامی را می توان در مواردی همچون پوشش رادار و کاور تجهیزات دریافت و ارسال سیگنال،پ وشش پوسته و بدنه انواع موشک, جلیقه های ضد گلوله و کلاهخود سرباز پوشش های بدنه خودروهای نظامی، بدنه بالگرد و هواپیما و... که جز شاخه های بسیار تخصصی در صنعت کامپوزیت است. این پیشرفت ها نه تنها نیازمند حداقل سازی اندازه تجهیزات الکترونیکی مختلف، بلکه نیازمند به کار بردن آن ها در پارچه و متعلقات و یا حتی تعبیه آن ها در بدن انسان می باشد. بنابراین، استفاده از کامپوز‌یت‌ها می توانند یک راه حل بالقوه برای این مسئله باشد
کلیدواژه ها:
نانوکامپوزیت، لباس جنگی، خودترمیم شوندگی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است