مطالعه‌ تاثیر اندرکنش ناحیه‌ی مرزی بر بازدهی انتقال بار در نانو‌کامپوزیت مس-گرافن
کد مقاله : 1162-IRANCOMP (R1)
نویسندگان:
بهناز پناهی1، عباس منتظری هدش *2
1دانشجو
2دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
چکیده مقاله:
نانوکامپوزیت های فلزی تقویت شده با نانوساختارهای کربنی به دلیل داشتن مقاومت بالا و وزن کم در مقایسه با فلزات و آلیاژهای مرسوم، اخیرا مورد توجه محققان قرار گرفته اند. مطالعات تجربی و شبیه سازی های قبلی در مورد رفتار مکانیکی کامپوزیت های پلیمری و فلزی تقویت شده با نانوساختارهای کربنی نشان می دهند که ویژگی های مکانیکی برجسته گرافن و دیگر تقویت کننده های نانومتری، تنها هنگامی مورد استفاده قرار می گیرند که انتقال بار موثری بین آنها و ماده زمینه وجود داشته باشد. یکی از آزمون های مرسوم در تعیین بازدهی انتقال بار در نانوکامپوزیت ها، آزمون Pull-out است که در پژوهش حاضر هم مورد استفاده قرار گرفته و توسط آن، به بررسی تاثیر استحکام پیوند روی بازدهی انتقال بار در ناحیه‌ی مرزی نانوکامپوزیت زمینه مسی تقویت شده با گرافن پرداخته می‌شود. بدین منظور، پتانسیل مورد استفاده برای نیرو‌های اندرکنش بین اتمی مس و کربن به صورت ضرایبی از پتانسیل اصلی در نظر گرفته می شود. سپس، با استفاده از نمودار نیرو- جابه جایی استخراج شده از شبیه سازی دینامیک مولکولی در دماها و سرعت های کشش مختلف، تاثیر افزایش قدرت استحکام ناحیه مرزی روی تنش برشی ایجاد شده در این ناحیه و نیز بازدهی انتقال بار مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه ها:
شبیه سازی دینامیک مولکولی، تست Pull-out، نانوکامپوزیت فلزی، گرافن، ناحیه مرزی، انتقال بار.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است