افزایش مقاومت در برابر شکست پره های توربین بادی محور افقی تحت بارگذاری چند محوره با استفاده از کامپوزیتهای ساندویچی با هسته فوم پی وی سی
کد مقاله : 1157-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
علی حضرتی *
دانشگاه آزاد اسلامی
چکیده مقاله:
در این پژوهش، نیروهای خمشی و پیچشی چند محوره وارد بر پره های توربین بادی مورد بررسی قرار گرفته است. پره های توربین بادی یکی از گران ترین و پیچیده ترین سازه های توربین بادی محسوب می شود و بررسی عوامل شکست پره از اهمیت بسیار زیادی برای سازندگان این سازه به منظور افزایش عمر پره ها برخوردار می باشد. در اینجا، پره های توربین بادی بصورت تیرهای انعطاف پذیر از جنس کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم پی وی سی مدلسازی شده است. در این مقاله به طور خاص یک توربین بادی محور افقی مورد بررسی قرار گرفته است که دارای چندین سرعت زاویه ای در جهات مختلف است. با توجه به شکل پیچیده پره و افزایش دقت در آنالیز تنشهای اعمالی به منظور شکست پره از نرم افزار آباکوس 6.14 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که بارگذاری های چند محوره و همینطور تغییرات سرعت دورانی پره ها که در اثر وزش تند بادها بر روی پره ها اعمال می شود، یکی از مهمترین علل شکست پره های توربین بادی بوده است. بنابراین استفاده از کامپوزیتهای ساندویچی با هسته فوم می تواند منجر به افزایش مقاومت این سازه در برابر این نیروها گردد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت ساندویچی با هسته فوم، توربین بادی، شکست، بارگذاری چند محوره
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است