تأثیر عملیات حرارتی آنیلینگ بر کامپوزیت آلومینیم/ منیزیم/ تیتانیم تولید شده به روش نورد تجمعی پیوندی
کد مقاله : 1155-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
پریسا درویش متولی *1، بیت اله اقبالی2
1کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی
2استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده مقاله:
کامپوزیت های فلزی سبک به دلیل ویژگی‌های مکانیکی، الکتریکی و مغناطیسی مناسب مورد توجه قرار گرفته اند. از فلزات و آلیاژهای متنوعی می توان به عنوان زمینه استفاده نمود اما کامپوزیت های زمینه آلومینیمی تقویت شده با لایه های فلزی و بین فلزی به دلیل ارتقا در کلیه خواص مکانیکی به طور متمرکز در حال بررسی می باشند؛ لذا در تحقیق حاضر به مطالعه عملیات حرارتی کامپوزیت آلومینیم/منیزیم/تیتانیم فرآوری شده به روش نورد تجمعی پیوندی و عوامل مؤثر بر نرخ تشکیل ترکیبات بین فلزی از فلزات متفاوت در کنار یکدیگر پرداخته شد. عملیات حرارتی آنیلینگ در دمای 400 درجه سانتی گراد و در زمان های پنج، هفت و نه ساعت بر کامپوزیت آلومینیم/منیزیم/تیتانیم حاصل از 1 و 6 پاس نورد، اجرا شد. مطابق نمودار فازی آلومینیم- منیزیم و آلومینیم-تیتانیم، ترکیب های بین فلزی، احتمال تشکیل Al12Mg17 و Al3Mg2 وجود دارد و مطابق با نتایج نیز ترکیبات بین فلزی مذکور تشکیل شد. البته در فصل مشترک آلومینیم- تیتانیم هیچ ترکیب بین فلزی تشکیل نشد. تشکیل ترکیبات بین فلزی در فصل مشترک لایه های آلومینیم و منیزیم و ماهیت نفوذی فرایند آنیلینگ انتظار می رود علاوه بر میزان کرنش و نقص شبکه ای، زمان هم بر میزان نفوذ مؤثر باشد. نتایج آزمایشگاهی نیز نشان می دهد که افزایش کرنش به دلیل تأثیر بر میزان نقص ساختاری، افزایش نسبت سطح به حجم فاز تقویت کننده نسبت به زمان عامل مؤثرتری در پدیده نفوذ (استحاله حالت جامد) در این تحقیق است.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت آلومینیم/ منیزیم/ تیتانیم- عملیات حرارتی آنیلینگ- فرایند نورد تجمعی پیوندی- ترکیبات بین فلزی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است