ساخت کامپوزیت لایه‌ای سه فلزی (Al/Cu/Mg) با استفاده از نورد تجمعی پیوندی
کد مقاله : 1154-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
پریسا درویش متولی *1، بیت اله اقبالی2
1کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی
2استاد دانشگاه صنعتی سهند تبریز
چکیده مقاله:
کامپوزیت های زمینه فلزی چند لایه توجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است و ویژگی های منحصربه فرد این مواد باعث شده تا کاربردهای متعددی در صنایع هوایی و خودروسازی پیدا کنند. یکی از روش های تولید این نوع کامپوزیت ها فرایند نورد تجعی پیوندی است، در این تحقیق نیز ورق کامپوزیتی سه جنسی آلومینیم/ منیزیم/ مس با استفاده از فرآیند نورد تجمعی پیوندی فرآوری شد. ساندویچ اولیه با چیدمان آلومینیم/ مس/ آلومینیم/ منیزیم/ آلومینیم در دمای 150 درجه سانتی گراد، 5 پاس نورد شد. کامپوزیت آلومینیم/ مس/ منیزیم به کمک میکروسکوپ نوری به لحاظ ریزساختاری مورد مطالعه قرار گرفت و خواص مکانیکی کامپوزیت به وسیله آزمون های کششی و ریزسختی سنجی بررسی شد. در اولین پاس نورد، اتصال بین لایه های آلومینیم/ مس و لایه های آلومینیم/ منیزیم پدیده اصلی بود، در پاس بعدی به علت افزایش تنش کششی در راستای نورد، پدیده گلویی شدن در لایه های منیزیم و شکست در لایه های مس اتفاق افتاد. نهایتاً در پاس پنجم ریزساختار با توزیع همگن لایه های تقویت کننده (منیزیم و مس) در فاز زمینه (آلومینیم) بدست آمد. لازم به ذکر است عملیات پیش گرم فقط به اتصال بهتر و نفوذ جزئی لایه ها کمک کرد. در مطالعه خواص مکانیکی، افت ناگهانی استحکام کششی نهایی در پاس سوم مشاهده شد که این پدیده به علت تشکیل باندهای برشی است اما در پاس های بالاتر خواص مکانیکی بهبود یافت و در نهایت بهترین خواص مکانیکی کامپوزیت در پاس پنجم فرایند نورد تجمعی پیوندی بدست آمد.
کلیدواژه ها:
کامیوزیت لایه ای آلومینیم/ مس/ منیزیم- فرایند نورد تجمعی پیوندی- ریزساختار- خواص مکانیکی- اتصالات بین لایه ای
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است