ارائه روشی جدید جهت جوش لب به لب ورق کامپوزیت تقویت شده با الیاف کربن و بررسی تجربی تاثیر پارامترهای فرآیند جوشکاری بر استحکام کششی جوش
کد مقاله : 1147-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محسن گلی بیدگلی *1، مهدی سلطانپور2، حسن مسلمی نائینی3
1مربی ماشین ابزار سازمان آموزش فنی و حرفه ای
2استادیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین
3استاد دانشکده مهندسی مکانیک(ساخت وتولید) دانشگاه تربیت مدرس
چکیده مقاله:
استفاده از مواد مرکب پلیمری در صنایع مختلف نظیر هوافضا و خودرو و..... طی سالهای اخیر به شدت گسترش یافته است، با این حال روشهای اتصال و فرم دهی کماکان از موانع اصلی در راه گسترش تولید قطعات با استفاده از این مواد بشمار می روند. در این تحقیق پس از امکان سنجی انجام جوش اصطکاکی اغتشاشی با روشهای متداول، روش جدیدی از جوش اصطکاکی- اغتشاشی با ابزار چرخشی گرماساز (EST) ابداعی جهت اتصال لب به لب ورق کامپوزیت با زمینه پلی اتیلن و فازتقویتی الیاف پیوسته کربن ابداع گردیده است. پس از طراحی آزمایش به روش تاگوچی و انتخاب آرایه ارتوگونال مناسب، پارامترهای مورد نیاز جهت جوشکاری استخراج گردید. ورق مواد مرکب با فاز زمینه پلی اتیلن وفاز تقویتی الیاف پیوسته کربن با الگوی توویل بصورت اتصال لب به لب با این ابزار جوش داده شد. سپس تست کشش روی نمونه ها انجام گردید. پس از تحلیل نتایج، استحکام نمونه جوشکاری شده با استحکام ورق پایه مقایسه گردیده است. ازمیان پارامترهای مؤثر، به ترتیب پارامترهای‌ قطرشانه اصلی، سرعت دوران و سرعت پیشروی مؤثرترین پارامترها در استحکام جوش بودند
کلیدواژه ها:
جوش اصطکاکی اغتشاشی – Carbon fiber reinforced plastic - ابزارچرخشی گرماساز- استحکام کششی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است