تحلیل و بررسی علل پدیده شکافتگی برخی پره های توربین بادی 660 kw، حین نصب در سایت
کد مقاله : 1129-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد اسماعیل بیگی *
مدیر تولید پره
چکیده مقاله:
حین پروسه نصب در سایت، ترکهای ناگهانی و آنی در ناحیه لبه حمله و در شعاع حدود 6 متری از ریشه در برخی از پره ها حادث گردید.
با توجه به اهمیت موضوع و تکرار این پدیده موضوع مورد کنکاش و بررسی فنی گرفت.
این مقاله سیر بررسیهای مهندسی و نتایج حاصل از آن را ارایه مینماید.
نیروی ناشی از وزن پره در ناحیه تکیه‌گاهی پره، توسط تسمه تحمل می‌شود و متقابلا عکس العمل آن متوجه سطح تکیه گاهی پره است.
مولفه‌‌های افقی نیروی کششی تسمه، از دو طرف لبه حمله و فرار، پره را تحت فشار قرار می‌دهد.
پره از دو طرف مرکز ثقل دچار خمش میشود.در این حالت تنش‌های برشی بین لایه‌‌ای، ناشی از خمش پره بروز می‌نمایند. که سهمی از آن که متوجه پوسته است در ماکزیمم مقدار خود است.
کوپل پیچشی در دو طرف مقطع (لبه حمله و فرار)، ناشی از تسمه‌ حادث می‌شود، که هر چه اصطکاک بین تسمه و سطح پره بیشتر باشد این کوپل شدیدتر خواهد بود.
آنالیز انجام شده به روش المان محدود(Finite Element)، تمرکز تنش موضعی ناشی از ترکیب چند اثر همزمان بارهای ناخواسته را مورد تایید قرار میدهد.
کلیدواژه ها:
پره، شکست، شکافتگی، استحکام، بارگذاری، لایه ها
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است