تست استاتیکی تمام مقیاس پره توربین بادی660 kw و بررسی رفتار سازه ای پره
کد مقاله : 1127-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد اسماعیل بیگی *
مدیر تولید پره
چکیده مقاله:
پره توربین باد یک قطعه اصلی، حساس و حیاتی در مجموعه توربین باد می باشد که طراحی آن با رعایت دقیق اصول آیرودینامیکی و سازه‌ای صورت می‌گیرد. پره ها در حین چرخش تحت تاثیر نیروهای آیرودینامیکی، وزن و گریز از مرکز قرار می گیرند.
کلیه عوامل سازه ای اعم از روتجوینت، اسپار و پوسته و کلیه اتصالات سازه ای بایستی بتوانند به طور موثر نقش خود را در مقابل این نیروها ایفا کنند
آزمون استاتیکی تمام مقیاس پره یک آزمون استاندارد و شناخته شده در دنیا به منظور ارزیابی استحکام پره تعریف و تدوین شده‌است. با توجه به اینکه تست بر روی یک پره کامل انجام می‌شود، عملکرد کلیه اجزاء سازه‌ای در تحمل نیروها و ممانهای بحرانی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
با توجه به برخی تغییرات فرایندی در تولید پره توربین 660kw، از جمله تغییر برخی مواد بدلیل تغییر برخی تامین کنندگان، ساخت داخل کردن یکی از قطعات اصلی پره بنام روتجوینت، تغییر فرایند پوشش پره از ژلکوت به تاپکوت و به منظور ارزیابی رفتار سازه ای پره در مقابل این تغییرات و اطمینان از حفظ خواص سازه ای مورد انتظار، آزمون تست استاتیکی تمام مقیاس پره مورد توجه قرار گرفت.
از آنجا که این آزمون برای اولین بار بر روی یک پره کامل صورت گرفت، استحصال برخی از اطلاعات طراحی و سازه ای که قبلا در دسترس نبود نیز مورد توجه قرار گرفت و از این رهگذر، اطلاعات مهمی عاید گردید.
کلیدواژه ها:
واژه های کلیدی: پره، تمام مقیاس، بارگذاری، استحکام، تغییر شکل
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است