بررسی عددی و تجربی اتصال چسبی کامپوزیت به فلز در ریشه پره توربین بادی V47-660kW
کد مقاله : 1126-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد اسماعیل بیگی *1، بهروز حسین پور2
1مدیر تولید پره
2مشاور فنی
چکیده مقاله:
از قطعات مهم بومی سازی شده، قطعه اتصال ریشه پره توربین (Root Joint) می باشد که از فناوری نسبتا بالایی در ساخت و مونتاژ برخوردار است (شکل 1). این قطعه شامل یک رینگ استوانه ای آلومینیومی است که توسط فلنجی به ناسل توربین متصل میگردد.
یک لمینیت کامپوزیتی ضخیم استوانه ای از قبل آماده شده توسط چسب کامپوزیتی از سمت داخل به رینگ آلومینیومی با شرایط ویژه‌ای متصل میشود و از سمت بیرون یک لایه پوشش کامپوزیتی نازک خوابانده میشود.
در طی آزمایشها مشخص گردید که استحکام اتصال کمتر از مقدار برآورد شده اولیه (محاسبات تئوری) می‌باشد در عین حالیکه محدوده تغییرات استحکام برای نمونه VESTAS و صبانیرو مشابه می‌باشد. بنابراین جهت بررسی این موضوع یک تحلیل المان محدود مشابه و مدلسازی در یک نرم افزار معتبر در دستور کار قرار گرفت. در این مقاله سعی بر اینست تا نتیجه مطالعات تجربی و عددی صورت گرفته بر روی نمونه ها ارائه گردد.
کلیدواژه ها:
توربین بادی، پره کامپوزیتی، اتصال فلز به کامپوزیت، آزمون کشش، تحلیل المان محدود، Msc.Nastran
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است