بررسی اثر تغییر زاویه الیاف روی مدول معادل و استحکام شکست لوله های ساخته شده به روش رشته پیچی
کد مقاله : 1123-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
1علی رجبی، 2علی نظیف، 2ایمان رحیمی، 3مهدی رضازاده همدانی *
1مسئول واحد تحقیق و توسعه
2کارشناس واحد تحقیق و توسعه
3کارشناس واحد کنترل و کیفیت
چکیده مقاله:
امروزه کاربرد لوله های کامپوزیتی ساخته شده به روش رشته پیچی بسیار رونق یافته است. لوله های استخراج و انتقال نفت، مخازن و خطوط انتقال آب و صنایع هوافضا برخی از موارد کاربرد این سازه ها می باشد. در این زمینه نرم افزارهای معتبر به کار رفته برای تحلیل خطوط انتقال سیال نیاز به خواص معادل لوله جهت تحلیل خط دارند. علاوه بر این بدست آوردن مدول معادل لوله های کامپوزیتی امکان استفاده از روابط مرسوم لوله ها و تیرها را جهت انجام تحلیل ها امکان پذیر می نماید. در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به کمک روش تحلیلی مدول معادل در جهت طول لوله و جهت محیطی آن و استحکام شکست در جهت طول لوله بدست آید. برای اطمینان از نتایج روش تحلیلی چند لوله کامپوزیتی با زوایای مختلف مورد تست سفتی و کشش قرار می گیرد. در نهایت نتایج این آزمون با اندکی اختلاف، صحت و دقت نتایج تحلیلی را تایید می کند.
کلیدواژه ها:
استحکام، لوله کامپوزیتی، روش تحلیلی و تست آزمایشگاهی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است