مقایسه قابلیت جذب انرژی در سپر ساندویچی تقویت‌شده با لایه‌های کامپوزیتی و بدون لایه‌ی کامپوزیتی با استفاده ار روش المان محدود
کد مقاله : 1109-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سعید رهنما *1، سامان جعفری2
1استادیار- دانشگاه بیرجند
2دانشجو
چکیده مقاله:
طراحی و ساخت سازه‌های ساندویچی کامپوزیتی و پیش‌بینی عمر آن‌ها در شرایط بارگذاری مختلف در صنایع هوافضا، صنایع خودرو و تسلیحات نظامی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سپرهای ساندویچی به‌عنوان جاذب انرژی در صنعت خودروسازی استفاده می‌شود. در پژوهش حاضر، بررسی المان محدود قابلیت جذب انرژی در سپرهای ساندویچی تقویت‌شده با لایه‌های کامپوزیتی و بدون لایه کامپوزیتی، مورد مطالعه قرار گرفته است و فرض بر آن شده است که هر دو نوع سپر با جسم صلبی دارای طول کمتر از سپر، برخورد می‌کنند. از لایه‌های شیشه – اپوکسی جهت تقویت سپر ساندویچی استفاده شده است. در این پژوهش، هنگام برخورد سپر با جسم صلب از جرم کلی خودرو صرف‌نظر شده است و قابلیت جذب انرژی در هر دو نوع سپر در سرعت‌های یکسان بررسی شده است. هر دو نوع سپر مورد بررسی در سرعت‌های مختلف 60، 90 و 120 کیلومتر بر ساعت با جسم صلب، برخورد کرده‌اند. جهت تحلیل برخورد سپرها در روش المان محدود از تحلیل‌گر دینامیکی صریح، استفاده شده است. نتایج حاصل از تحلیل برخورد، به‌صورت نمودار نیرو - تغییرمکان و انرژی - تغییرمکان در هر دو سپر با یک جسم صلب، توسط روش المان محدود با نرم افزار آباکوس، بررسی شده است.
کلیدواژه ها:
سپرهای ساندویچی - جذب انرژی - روش المان محدود - فوم تقویت شده.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است