سینتیک بلورینگی ناهمدمای کامپوزیت پلی(L- لاکتید)/نانو هیدروکسی آپاتیت
کد مقاله : 1078-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
آرزو مشاک *، حمید موبدی
هیات علمی
چکیده مقاله:
خواص فیزیکی پلیمرهای نیمه‌بلوری مانند پلی‌(L-لاکتید) (PLLA) به مورفولوژی و درجه بلورینگی تشکیل یافته در حین فرایند بستگی دارد. در این تحقیق، سینتیک بلورینگی سرد ناهمدمای PLLA خالص و کامپوزیت پلی‌(L-لاکتید)/ نانو هیدروکسی آپاتیت PLLA/HA)) توسط تکنیک گرماسنجی روبشی تفاضلی (DSC) مورد مطالعه قرار گرفته است. به دلیل استفاده از پلی‌(L-لاکتید) با وزن مولکولی و درجه بلوری بالا، نتایج حاصله از این مطالعه با ارزش می باشد. برای این منظور، نمونه‌های خالص PLLA و کامپوزیت PLLA/HA با روش قالب ریزی حلال در دی کلرومتان تهیه شدند. فرایند بلورینگی نمونه‌ها با سرعت حرارت‌دهی 5، 10 و 15°C/min انجام شد. داده‌های تجربی براساس مدل‌های آورامی و مو مورد ارزیابی قرار گرفتند. توان آورامی برای فیلم‌های خالص PLLA و حاوی هیدروکسی آپاتیت در دامنه 1/4 -4/2 بدست آمد. پارامترهای سینتیک بدست آمده از مدل مو نشان دادند پارامتر F(T) برای هر دو نمونه با افزایش مقدار بلورینگی نسبی (Xc %) افزایش یافته است مقادیر F(T) برای کامپوزیت PLLA/HA در مقایسه با PLLA خالص افزایش نشان می‌دهد که حاکی از سخت‌تر شدن فرایند بلورینگی پلی‌(L-لاکتید) در دمای حرارت دهی بالاتر در حضور نانوذرات هیدروکسی آپاتیت است.
کلیدواژه ها:
پلی‌(L-لاکتید)- نانو هیدروکسی آپاتیت- تکنیک گرماسنجی روبشی تفاضلی- سینتیک بلورینگی ناهمدما.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است