تاثیر شرایط محیطی بر روی سطح مشترک اتصال میان الیاف کربن مسلح شده و آجر ساختمانی
کد مقاله : 1058-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهدی رضا یاریگرروش *1، وهب توفیق2
1دانشجوی دکتری عمران دانشگاه شریف
2دانشگاه شریف
چکیده مقاله:
تاثیر شرایط محیطی بر روی سطح مشترک اتصال میان الیاف کربن مسلح شده و آجر ساختمانی
وهب توفیق(1) مهدی رضا یاریگرروش(2)
(1) استادیارگروه مهندسی عمران ,دانشگاه شریف (مرکز تحقیقات زلزله طبقه دوم Toufigh@sharif.edu )
(2) دانشجوی دکترای عمران ,دانشگاه شریف ( نویسنده مسوول, ymahdireza2@yahoo.com )
استفاده از الیاف پلیمری مسلح شده امروزه در جهت ترمیم و بهسازی بسیاری از سازه ها در مهندسی عمران نقش ویژه ای دارد. در حال حاضر تحقیقات گسترده ای در زمینه اثر شرایط محیطی بر روی خواص مکانیکی الیاف پلیمری مسلح شده در حال انجام میباشد. به علاوه تاثیرات شرایط محیطی بر روی سطح مشترک الیاف پلیمری و مصالح ساختمانی مانند بتن و آجر مورد علاقه تحقیق کنندگان میباشد. هدف از این تحقیق بررسی اثر دو محلول شیمیایی قلیایی(pH=10) و نمک دریا (pH=7.25) بر روی سطح مشترک بین الیاف کربن و آجر بوده است. بدین منظور 40 نمونه آجری با الیاف کربن به روش wet lay-up مسلح شده و به مدت دو ماه در معرض محلولهای ذکر شده قرار گرفتند. هر دو هفته یکبار نمونه ها از مخازن خارج شده و پس از خشک شدن تحت آزمایش کشش با دستگاه یونیورسال قرار گرفتند تا کاهش مقدار نیروی اتصال الیاف به آجر در طی دو ماه ارزیابی شود. نتایج حاکی از آن است که محلول قلیایی در دو هفته ابتدایی با 23 % کاهش, تاثیر بیشتری در نیروی اتصال داشته و در دو هفته پایانی نیز توانسته به مقدار 20 % بیشتر از محلول نمک دریا این مقدار را کاهش دهد.
کلیدواژه ها:
کلمات کلیدی: الیاف پلیمری, شرایط محیطی, محلول شیمیایی قلیایی, نمک دریا, دستگاه یونیورسال
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است