تولید کامپوزیت‌های پلی‌اتیلن/سیلیکا به صورت درجا با استفاده از سیلیکای اصلاح شده
کد مقاله : 1049-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
احد حنیف پور *1، نعیمه بحری2، مهدی نکومنش-حقیقی2
1دانشجو
2استاد
چکیده مقاله:
نانو کامپوزیت‌های پلی‌اولفینی مواد نسبتا جدیدی هستند که در آنها ذرات نانو در درصدهای وزنی خیلی کم به پلیمر افزوده می‌شود تا موجب بهبود خواص پلی‌اولفین گردد. به دلیل خواص مکانیکی عالی کامپوزیت‌های فوق، این مواد به عنوان جایگزین مناسبی برای برخی پلیمرهای مهندسی معرفی شده‌اند. برای رسیدن به پخش یکنواخت ذرات سیلیکا در ماتریس پلی‌اولفینی، بایستی یکی از اجزاء کامپوزیت، پلیمر یا سیلیکا، اصلاح گردد. مقاله حاضر به سنتز درجای نانوکامپوزیت پلی‌اتیلن/سیلیکا با استفاده از سیلیکای اصلاح شده مربوط می‌شود. در این راستا، ابتدا پلی1-هگزن با انتهای غیر اشباع سنتز و سپس این پلیمر سنتزی بوسیله عامل اکسید کننده متاکلروپراکسی بنزوئیک اسید به زنجیرهایی با عامل انتهایی هیدورکسیلی تبدیل شد. در ادامه، زنجیرهای پلیمری با گروه عاملی هیدروکسیلی با گروه‌های OH روی سطح ذرات نانو سیلیکا وارد واکنش شده که نتیجه این واکنش، اتصال زنجیرهای پلی1-هگزن روی نانو ذرات سیلیکا بود. در ادامه کار، پلیمریزاسیون اتیلن در حضور درصدهای مختلفی از سیلیکای اصلاح شده بصورت درجا انجام و کامپوزیت‌های پلی‌اتیلن/سیلیکای حاوی درصدهای مختلفی از سیلیکا سنتز شد. نتایج مورفولوژیکی، حاکی از پخش یکدست و همگن نانو ذرات سیلیکا در ماتریس پلی‌اتیلن داشت که دلیل این امر اتصال زنجیرهای پلی1-هگزن به سطح نانو ذرات سیلیکا می‌باشد که به عنوان عامل اتصال دهنده‌ی فیزیکی بین سطح سیلیکا و زنجیرهای پلی‌اتیلن عمل می-کند. نتایج تست‌های مکانیکی نیز نشان داد که نانو کامپوزیت‌های تهیه شده با این روش دارای استحکام در شکست و استحکام در پارگی بسیار بالایی می‌باشند.
کلیدواژه ها:
سیلیکا- پلی ا-هگزن-نانو کامپوزیت-پلی‌اتیلن-خواص مکانیکی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است