تحلیل ارتعاشات پوسته استوانه ای کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله ی کربن و لایه های ماده تابعی
کد مقاله : 1035-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
بهاره غلامی *1، سعید جعفری مهرآبادی2
1دانشگاه آزاد اسلامی
2دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
چکیده مقاله:
در این مقاله ارتعاش آزاد پوسته ی استوانه ای سه لایه متشکل از هسته ی کامپوزیت تقویت شده با نانولوله های کربنی تک جداره و دو لایه از مواد مدرج تابعی در درون و بیرون آن، برای هر دو حالت توزیع درجه بندی شده (FG) و توزیع یکنواخت (UD) نانولوله ها مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا پس از بیان مقدمه ای از تحقیقاتی که توسط سایر محققین انجام شده است، به شناسایی نانوتکنولوژی، نانو کامپوزیت ها،کاربرد نانو کامپوزیت ها، نانو لوله ها و مواد تابعی مدرج و تعریف هر یک از این مواد و خصوصیات آنها پرداخته شده است. همچنین مدل های مختلف برای مواد تابعی مدرج بیان شده اند. برای تعیین خصوصیات مواد نانوکامپوزیت از نتایج دینامیک مولکولی و قوانین مخلوط ها استفاده شده است. معادلات حرکت پوسته ی استوانه ای، بر اساس تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی با به کارگیری اصل همیلتون به دست آمده و با استفاده از روش گالرکین غیر خطی حل شده است. در پایان اثر کسر حجمی و نحوه ی توزیع نانولوله های تقویت کننده و همچنین اثر خصوصیات هندسی مسئله بر روی فرکانس های طبیعی ارتعاش ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.
کلیدواژه ها:
ارتعاش آزاد-پوسته ی استوانه ای-نانولوله های کربنی-مواد مدرج تابعی-تئوری مرتبه اول تغییر شکل برشی- اصل همیلتون-روش گالرکین غیر خطی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است