ارائه یک راه حل دقیق جدیدنیمه تحلیلی برای تحلیل کمانش صفحات کامپوزیت لمینیت تحت بارگذاری فشاری صفحه ای
کد مقاله : 1031-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مسعود کاظمی *
عضو هیات علمی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر-دانشکده فنی مهندسی
چکیده مقاله:
کامپوزیتهای لمینیتی شامل چندین لایه از مواد و زوایای مختلف به منظور دستیابی به حداکثر مقاومت و سختی متناسب با کاهش وزن کاربردهای زیادی درصنایع پیشرفته دارند. دربسیاری موارد لمینیتهای کامپوزیتی باید بارهای فشاری گسترده ای درصفحه خودشان تحمل کنند. بنابراین مقاومت کمانشی معیار طراحی مهمی در این موارد می باشند. در این مقاله روشی ابداعی برای محاسبة بار کمانشی بر اساس استخراج قطبی تانسور سفتی درجة چهارم ارائه می شود. بر اساس روش ریلی-ریتز برای محاسبة بار کمانشی لمینیهای اورتوتروپیک ناجفت، روشی جدید برای محاسبة بار بحرانی کمانشی پیشنهاد می شود. رهیافت جدیدی نیز برای تخمین تعداد محتمل مدهای کمانشی بر مبنای نسبت بزرگی صفحه ارائه می شود. در نهایت این روشهای نیمه تحلیلی منجر به سهولت در بهینه سازی و طراحی صفحات لمینیت میشوند. کارایی و صحت روش پیشنهادی توسط مثالهای عددی اثبات شده و تاثیر مجزای خواص آنیزوتروپیک در بار کمانشی توسط نمودارهای قطبی تحقیق شده است.
کلیدواژه ها:
صفحات لمینیت ؛روش قطبی؛ روش ریتز؛ کامپوزیت زاویه دار
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است