کاربرد اتصالات انعطاف‌پذیر در طراحی و تحلیل ابرسازه تاشده کامپوزیتی
کد مقاله : 1025-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
علی مردانشاهی1، محمودمهرداد شکریه *2
1آزمایشگاه تحقیقاتی کامپوزیت، قطب علمی مکانیک جامدات تجربی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران
2عضو هییت علمی دانشکده مکانیک دانشگاه علم و صنعت ایران
چکیده مقاله:
هدف کلی این تحقیق بررسی کاربرد اتصالات انعطاف‌پذیر بجای اتصالات صلب روی رفتار مکانیکی ابرسازه‌ی تاشده کامپوزیتی است. در ابتدا به معرفی ابرسازه‌های تاشده‌ی کامپوزیتی پرداخته شده است. مدلسازی اتصال انعطاف‌پذیر و سازه‌ی تاشده کامپوزیتی توسط نرم‌افزار اجزاء محدود آباکوس انجام شده است. جهت ارزیابی روش مدلسازی اتصالات انعطاف‌پذیر ابتدا تأثیر به‌کارگیری این نوع اتصالات بر روی رفتار یک تیر تحت بارگذاری با روش تحلیلی و اجزاء محدود انجام شده است. سپس عملکرد این اتصالات بر روی رفتار سازه‌ی تاشده کامپوزیتی، با بررسی تنش‌ها و جابجایی‌های ایجاد شده در سازه، مطالعه شده است.
دو ابرسازه تاشده کامپوزیتی به عنوان سازه‌ی نهایی تحت بار با اتصال صلب و اتصال انعطاف‌پذیر در نرم افزار مورد تحلیل عددی قرار گرفته و نتایج تحلیل بررسی و مقایسه شده است. در نتایج تحلیل جابجایی سازه تحت بار، تنش‌های ایجاد شده در سازه و اتصالات و همپنین نواحی بحرانی سازه (عدد تسای‌وو برای لایه‌های کامپوزیت صفحات مدولارهای سازه) بررسی گردیده است. یک ابرسازه با بیشترین طول ممکن از نظر کاربردی با به کارگیری اتصالات انعطاف‌پذیر و تقویت مدولارهای انتهایی طراحی و پیشنهاد شده است.
کلیدواژه ها:
ابرسازه‌های تاشده، اتصالات انعطاف‌پذیر، کامپوزیت الیاف بافته‌شده شیشه/پلی‌استر، اجزاء محدود
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است