بررسی کاربردهای کامپوزیت های زیستی ساخته شده از نانو الیاف سلولزی
کد مقاله : 1024-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
محمد احمدی *1، بیتا معزی پور2، آیدا معزی پور3
1دانشگاه محقق اردبیلی
2دانش آموخته دانشگاه تهران
3دانشجوی دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
آگاهی از مسائل زیست محیطی منجر به تلاش هایی در زمینه ی توسعه ی مواد جدید با کاربردهای مختلف شده، در این راستا کامپوزیت های زیستی با هدف ایجاد قابلیت زیست تخریب پذیری ظهور کردند.
نانوکامپوزیت های زیستی گروهی از مواد هیبرید با ساختار نانو هستندکه همانند سایر نانوکامپوزیت ها، ویژگی های کاربردی و ساختاری فوق العاده ای دارند که کاربردهای مختلفی برای آن ها فراهم می سازد.
نانو الیاف سلولزی به‌دلیل فراوانی، مقاومت بالا، سفتی، وزن کم و زیست تخریب پذیری گزینه مناسبی برای تولید نانو کامپوزیت-های زیستی می باشد. این ماده فراورده ی بسیار ارزشمندی است که می تواند در صنایع خمیر کاغذ تولید شود و برای این صنعت صرفه ی اقتصادی دو چندان فراهم سازد.
استفاده از نانو الیاف سلولزی به عنوان تقویت کننده در ساختار کامپوزیت ها علاوه بر خاصیت زیست تخریب پذیری، منجر به بهبود ویژگیهای فیزیکی و هم چنین افزایش ویژگی های مکانیکی این نوع کامپوزیتها از جمله مقاومت خمشی، مقاومت کششی و مدول الاستسیته ی آن ها می شود.
در این مطالعه ویژگی های کاربردی نانوکامپوزیت های زیستی ساخته شده از نانوالیاف سلولزی مورد بررسی قرار گرفته است.
هم چنین انواع تیمارهای شیمیایی و آنزیمی که منجر به ایجاد سازگاری بین نانو الیاف سلولزی و ماتریس پلی مری کامپوزیت ها می شوند، مورد بررسی قرار گرفتند.
در پایان کاربردهای مختلف کامپوزیت های زیستی تولید شده از نانو الیاف سلولزی در صنایع مختلف مورد مطالعه قرار گرفت.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت‌های زیستی، نانو الیاف سلولزی، مقاومت خمشی، مدول الاستسیته، تیمار شیمیایی.
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است