اعلام نتایج داوری کنفرانس
1399-07-20
اعلام نتایج داوری کنفرانس

نتایج داوری کلیه مقالات کامل واصل شده به دبیرخانه کنفرانس طبق برنامه زمانبندی نهایی گردید. دور اول داوری مربوط به بررسی چکیده مقالات ارسال شده و دور دوم فرآیند داوری مربوط به بررسی چکیده‌های داوری شده و تایید شده برای ارسال مقاله کامل بودند. هر مقاله برای پنج داور عضو کمیته علمی کنفرانس به صورت الکترونیکی ارسال گردیده است و جمعبندی نظرات داوران محترم اعمال شده است.


نتایج داوری مقاله ضمن اعلام به وسیله رایانامه به کلیه محققین محترم، از طریق ورود به نام کاربری و همچنین از طریق زیر منوی (مقالات پذیرفته شده) در منوی اصلی (مقالات) قابل مشاهده است.


محققین محترم در بررسی نحوه پذیرش مقاله خود به ارائه برخط (Online) و ارائه غیربرخط (Offline) توجه نمایند.


محققینی که مقاله آنها برا ارائه برخط پذیرش شده است، به صفحه ذیل مراجعه نمایند:

راهنمای تهیه و ارسال  فایل ارائه برخط

 


محققینی که مقاله آنها برا ارائه غیربرخط پذیرش شده است، به صفحه ذیل مراجعه نمایند:

 


 

 

در نهایت از کلیه محققین محترمی که مقالاتشان برای ارائه برخط و یا  غیربرخط  پذیرش شده است، درخواست می‌گردد حداکثر تا مورخ  99/7/23 نسبت به ثبت نام و واریز وجه ثبت نام طبق دستور العمل ذکر شده در زیرمنوی (راهنمای ثبت نام) در منوی اصلی (ثبت نام) اقدام نمایند. بدیهی است عدم وصول مدارک ثبت نامی مشتمل بر تصویر فیش واریزی و همچنین فرم تکمیل شده ثبت نام تا مورخ 99/7/23  به منزله انصراف نویسنده/نویسندگان محترم بوده، مقاله از مجموعه مقالات کنفرانس خارج خواهد شد.


 

راهنمای ثبت نام را در اینجا مطالعه نمایید.


 

همچنین عدم ارسال فایل الکترونیکی ارائه برخط  تا مورخ 99/7/30 موجب حذف مقاله مذکور از برنامه کنفرانس خواهد گردید.

 دبیرخانه کنفرانس از توجه محققین به برنامه زمانبندی اعلام شده سپاسگزاری می‌نماید و در حال حاضر بعلت فشردگی فعالیت‌ها، امکان تمدید هیچ تاریخی تحت هیچ شرایطی وجود ندارد.

 

دبیرخانه کنفرانس

20 مهر 99