حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس
1399-03-20
حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس

انجمن صنعتی کامپوزیت ایران همانند دوره گذشته، از دومین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران حمایت مینماید.  شرکت کنندگان می‌توانند از مزایای عضویت در این انجمن که متعاقباً به اطلاع رسانده می‌شود؛ بهره‌مند شوند.