حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس
1395-05-12
حمایت انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس

انجمن صنعتی کامپوزیت ایران از کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران حمایت مینماید. این انجمن در نمایشگاه جانبی کنفرانس نیز حضور خواهد داشت و شرکت کنندگان می‌توانند از مزایای عضویت در این انجمن بهره‌مند شوند.