تقدیر از سه مقاله برتر کنفرانس
1399-04-21
تقدیر از سه مقاله برتر کنفرانس

طبق هماهنگی صورت گرفته بین دبیر کنفرانس، آقای دکتر رهام رفیعی و شرکت بهشت کویر آریانا، مقرر گردیده است تا از سه مقاله برتر کنفرانس به ترتیب با مبالغ یک میلیون تومان، هفتصد و پنجاه هزار تومان و پانصد هزار تومان تقدیر بعمل آید. شایان ذکر است که انتخاب مقالات برتر بر اساس امتیاز کسب شده در حین فرآیند داوری و همچنین امتیاز کسب شده پس از ارائه مقاله در روزهای کنفرانس صورت خواهد پذیرفت.