حمایت انجمن علمی کامپوزیت ایران از کنفرانس
1399-03-19
حمایت انجمن علمی کامپوزیت ایران از کنفرانس

انجمن علمی کامپوزیت ایران همانند دوره گذشته، از دومین دوره کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران حمایت مینماید.