اهمیت و کاربرد تولید کامپوزیت‌های الیاف طبیعی حاصل از مواد لیگنوسلولزی
کد مقاله : 1371-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
محمد احمدی *1، بیتا معزی پور2
1گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل.ایران
2گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل
چکیده مقاله:
گسترش استفاده از مواد لیگنوسلولزی در ساخت کامپوزیت ها به دلیل ارزانی قیمت، در دسترس بودن و تجدید پذیری آنها می-باشد. این کامپوزیتها مزیتهای چوب مانند جرم وِیژه کم، مقاومت به اشعه مااورائ بنفش و ویژگی های ماشین کاری مطلوب را دارند و از دیگر ویژگی های آنها می توان به مقاومت الکتریکی بالا و عایق صوتی و حرارتی مناسب اشاره نمود. با توجه به رشد جمعیت جهان، پیش بینی می شود که مصرف فرآورده های لیگنوسلولزی در سالهای آتی با رشد چشمگیری مواجه خواهد شد. در این میان کامپوزیت های الیاف طبیعی_پلاستیک به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف دارند، ازاهمین خاصی برخوردار می باشند. تولید کامپوزیتهای الیاف طبیعی_پلاستیک یکی از عوامل محدود کننده مصرف مواد پلاستیکی می باشد. در این تحقیق قصد بر این است که تاثیر استفاده از الیاف طبیعی به عنوان فاز تقویت کننده کامپوزیت مورد بررسی قرار گیرد. در فرآیند تولید الیاف طبیعی، به علت جدا شدن بعضی از ساختارهای ماده لیگنوسلولزی در اثر انحلال لیگنین و همی سلولزها، قابلیت دسترسی به الیاف سلولزی بیشتر شده و سزه ویژه افزایش می یابد.بنابراین می توان پیش بینی نمود که الیاف طبیعی رفتاری متفاوت با آرد یک ماده لیگنوسلولزی داشته باشند.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت- الیاف طبیعی- ویژگی های کاربردی
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است