بررسی تولید کامپوزیت زیست تخریب پذیر از الیاف خمیرکاغذ حاصل از کاه گندم
کد مقاله : 1370-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
محمد احمدی *1، بیتا معزی پور2
1گروه صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی،دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل.ایران
2گروه علوم و صنایع چوب و کاغذ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی.اردبیل
چکیده مقاله:
در سالهای اخیر استفاده از منابع چوبی و پسماندهای کشاورزی به عنوان پرکننده و تقویت‌کننده پلاستیک، مورد پذیرش قرار گرفته است و تحقیقات بنیادی و کاربردی زیادی در زمینه پلاستیک‌های تقویت شده با مواد لیگنوسلولزی بسرعت در حال رشد است. در این تحقیق به بررسی ویژگی‌های فیزیکی کامپوزیت‌های زیستی تولید شده از الیاف خمیرکاغذ حاصل از کاه گندم با فرآیندهای مختلف خمیرکاغذسازی پرداخته می‌شود. در این تحقیق ماده جفت کننده مالئیک انیدرید_پلی پروپیلن به میزان 3درصد و و نسبت ماده زمینه پلی پروپیلن به ماده تقویت کننده خمیرکاغذ 50/50 درصد در نطر گرفته شد.بررسی نتایج نشان داد ویژگی‌های فیزیکی چندسازه‌های سلولزی ارتباط مستقیمی با فرآیند خمیرکاغدسازی دارد بطوریکه کامپوزیت حاصل از فرآیند شیمیایی پایداری ابعاد بیشتر و جذب آب کمتری نسبت به چندسازه‌های ساخته شده با روش مکانیکی داشتند. در این تحقیق بازده کل برای فرآیندهای سولفیت قلیایی، سودا و شیمیایی مکانیکی به ترتیب 4/64، 65 و 85 درصد گزارش شد. همچنین واکشیدگی ضخامت برای این تیمارها به ترتیب 8/1، 9/1 و 3/2 درصد بدست آمد. به طورکلی استفاده از تیمار شیمیایی می تواند منجر به بهبود ویژگی‌ها الیاف لیگنوسلولزی شده و درنهایت مقاومت چند سازه های الیاف طبیعی را افزایش می‌دهد.
کلیدواژه ها:
کامپوزیت- زیست تخریب پذیر- الیاف- خمیرکاغذ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است