استفاده از پر مرغ در کامپوزیت های الیاف طبیعی
کد مقاله : 1355-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
مهران مهدوی *1، ساناز داورزنی2، حامد عزیزی3، الهه عبداللهی4، الهه اسماعیلی5
1دانشگاه صنعتی قم
2دانشگاه امیر کبیر
3پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران
4دانشگاه امیرکبیر
5دانشگاه علوم و تحقیقات
چکیده مقاله:
امروزه با رشد گسترده ی فناوری و دانش، استفاده از کامپوزیت های زیست تخریب پذیر به علت مدیریت بهینه ی پسماندها و کاهش نگرانی های زیست محیطی توجه ویژه ای به خود جلب کرده است.
استفاده از پلیمرهای زیست تخریب پذیر به عنوان زمینه و الیاف طبیعی گیاهان مانند بامبو، پنبه، گندم و ... به عنوان تقویت کننده منجر به ساخت کامپوزیت های زیست تخریب پذیری می شود که از خواص مطلوبی برخوردار هستند.
پر مرغ یکی از محصولات ناخواسته مزارع و کارخانجات پرورش مرغ است که سالیانه هزینه زیادی بر عهده ای صاحبان این کارنجات می گذارد. در ایران غالبا از پر مرغ برای تولید بالش، لحاف، تشک و... استفاده می شود اما باز هم حجم بسیار زیادی از پر مرغ به عنوان ضایعات سوزانده یا دفع می شود که می توان از آنها در صنعت جهت تولید کامپوزیت های زیست تخریب پذیر بهره مند شد .
در این پژوهش به بررسی کامپوزیت زیست تخریبی پذیری می پردازیم که در آن پلی لاکتیک اسید به عنوان زمینه و پرمرغ به عنوان فاز تقویت کننده استفاده می شوند .
کلیدواژه ها:
کامپوزیت های سبز پلی لاکتیک اسید (PLA) زیست تخریب پذیر الیاف طبیعی پر مرغ
وضعیت : مقاله برای ارائه به صورت پوستر پذیرفته شده است