استخراج معیار شکست برای مواد اورتوتروپیک تحت بارگذاری مود ترکیبی I/II با تعمیم معیار وان مایزز
کد مقاله : 1345-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
علی فرهناک1، مهدی فکور *2، الهه کوهستانی3
1گروه هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران
2هیات علمی
3گروه هوافضا- دانشکده علوم و فنون نوین-دانشگاه تهران
چکیده مقاله:
امروزه یکی از پرکاربردترین مواد در ساخت سازه‌های مختلف، کامپوزیت‌های طبیعی ازجمله چوب است. این مواد کاربرد روزافزونی در صنایع مختلف ازجمله صنایع هوافضایی و عمرانی دارند. به علت استحکام بالا و وزن کم سازه‌های کامپوزیتی و اینکه در بسیاری از موارد به‌کارگیری مواد غیر کامپوزیتی، عملی و یا مقرون‌به‌صرفه نیست، مطالعه در این زمینه از نیازهای امروز بشر است. یکی از مهم‌ترین مطالعات در بحث مواد کامپوزیتی، بررسی مکانیک آسیب و ازهم‌گسیختگی آن‌ها است و بر اساس نتایج حاصل از تحلیل آسیب و شکست، سازه طراحی و ساخته خواهد شد. در این تحقیق به استخراج معیاری جدید برای بررسی و تحلیل آسیب و شکست مواد کامپوزیتی پرداخته‌شده است. در ابتدا به معرفی کامل معیارهای مختلف آسیب که تاکنون برای مواد اورتوتروپیک استخراج‌شده پرداخته می‌شود. پس‌ازآن در چهارچوب مکانیک شکست الاستیک خطی به کمک بسط معیار وان مایزز (انرژی واپیچشی) که معیار تخریب مواد ایزوتروپ است، معیاری جدید برای تحلیل آسیب و شکست مواد ‌اورتوتروپیک تحت مود ترکیبی I/II برای حالت رشد ترک در راستای الیاف استخراج می‌گردد و با نتایج تجربی و نتایج حاصل از سایر معیار‌ها مقایسه می‌شود. در این تحقیق مطالعه بر روی چوب‌های اورتوتروپیک، کاج اسکاتلندی و صنوبر قرمز انجام‌شده است.
کلیدواژه ها:
مکانیک شکست و آسیب – مواد اورتوتروپیک – بارگذاری مود ترکیبی- تئوری وان مایزز
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است