مشخصه‌یابی عیوب در مواد مرکب با استفاده از روش پرتونگاری
کد مقاله : 1335-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
امجد سازگار *1، مرتضی امیری2
1پژوهشکده چرخه سوخت هسته ای- پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای - سازمان انرژی اتمی ایران
2پژوهشگر سازمان انرژی اتمی ایران
چکیده مقاله:
در این مقاله از روش پرتونگاری صنعتی برای تعیین، مشخصه‌یابی و دسته‌بندی عیوب در صفحات تخت کامپوزیتی کربن- اپوکسی استفاده‌شده است. برای این منظور ابتدا روش ساخت نمونه‌های کامپوزیتی حاوی عیوب مصنوعی ایجادشده شامل ذرات خارجی، جدایش لایه‌ای و جدایش الیاف با قراردادن تکه‌هایی از جنس تفلون و پلاستیک ارائه‌شده است. سپس، نتایج به‌دست‌آمده از روش پرتونگاری با استفاده از پرتوهای ایکس در شرایط مختلف، تغییر در محدوده پارامتری و تأثیر این پارامترها بر کیفیت تصویر بر روی نمونه‌های تولیدشده (صفحات تخت کامپوزیتی با ضخامت کمتر از 1 میلی‌متر) به دست آمده است. پرتونگاری برای بازرسی کامپوزیت‌های پلیمری تقویت‌شده با الیاف کربن توسط پرتوهای ایکس در محدوده انرژی 20 تا 60 کیلو الکترون‌ولت انجام گرفت. نتایج نشان داد که تصاویر به‌دست‌آمده از پرتونگاری در محدوده‌های20-30 کیلو الکترون‌ولت وضوح بهتری برای کشف عیوب ایجادشده در نمونه نسبت به سایر محدوده‌های انرژی‌ دارند. همچنین امکان شناسایی انواع متفاوت عیوب در صفحات تخت کامپوزیتی به‌وسیله این روش نیز وجود دارد و عیوبی نظیر وجود ذرات خارجی، جدایش و غیره با دقت مناسبی در این بازۀ اعمالی ‌تشخیص داده می‌شوند. با استفاده از این روش علاوه بر شکل و موقعیت عیوب، تا حدودی به نوع و جنس آن‌ها نیز می‌توان پی برد.
کلیدواژه ها:
روش غیر مخرب- پرتونگاری- الیاف کربن/ اپوکسی- کامپوزیت- عیوب مصنوعی
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است