بررسی اثر فوم پلی یورتان برخواص فشاری وجذب انرژی لوله های کامپوزیتی دوجداره.
کد مقاله : 1317-IRANCOMP-FULL (R1)
نویسندگان:
مهدی مکتبی *1، سهیل داریوشی1، راضی صحراییان2
1پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی
2پژوهشگاه پلیمر وپتروشیمی ایران
چکیده مقاله:
در این پژوهش به بررسی اثر فوم پلی یورتان بر جذب انرژی و مقاومت فشاری لوله های کامپوزیتی دوجداره پرداخته شده است. لوله های کامپوزیتی با استفاده از رزین اپوکسی و الیاف شیشه توسط فرایند رشته پیجی, ساخته شده است. امروزه تولید لوله های کامپوزیتی به روش رشته پیچی بسیار رونق یافته است. یکی از مهم ترین کاربرد های لوله های کامپوزتی تولید شده, استفاده در سپر خودرو به عنوان جاذب انرژی می باشد. لوله های کامپوزیتی باید قادر باشد بالاترین عملکرد ضربه پذیری را از خود نشان دهند تا در هنگام برخورد میزان صدمات کاهش یابد. لوله های تولید شده به صورت دو تایی با قطر های مختلف تولید شده است که به صورت هم مرکز نسبت به یکدیگر قرار گرفته است و با استفاده از فوم پلی یورتان با دانسیته های 70و140و210کیلوگرم بر متر مکعب بین دو لوله پر شده است. نتایج حاصل از آزمون فشاری نشان داده است که میزان افزایش جذب انرژی ویژه در لوله های پرشده به وسیله فوم با دانسیته g/cm3 210 نسبت به لوله های بدون فوم به میزان 42درصد افزایش یافته است. همچنین بیشینه نیروی فشاری در نمونه بدون فوم KN 35 بوده است که در نمونه پر شده با فوم دانسیته g/cm3 210 به KN48 افزایش یافته است.
کلیدواژه ها:
کامپوزت-جذب انرژی-فوم پلی یورتان-رشته پیچی.
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است