بررسی تفاوت های تحلیل تنش لوله های کامپوزیتی با فولادی
کد مقاله : 1299-IRANCOMP-FULL
نویسندگان:
سید حسن عصایی *1، رضا عبدلی شریف پور2، کورش مشایخ3
1شرکت تولیدی صنعتی فراسان
2کارشناس پایپینگ / شرکت تولیدی صنعتی فراسان
3کارشناس پایپینگ / شرکت توایدی صنعتی فراسان
چکیده مقاله:
سیستم های پایپینگ از بخش های اصلی در راه اندازی صنایع می باشند. سیستم های پایپینگ تحت بارهای مختلف نظیر دما و فشار و نیروهای خارجی نظیر زلزله قرار دارند. بنابراین در حین فرایند طراحی لازم است از عدم گسیختگی سیستم پایپینگ تحت بارهای یاد شده اطمینان حاصل کرد. فرایندی را که تنش گسترش یافته در لوله را بررسی می کند، تحلیل تنش لوله یا تحلیل انعطاف پذیری می نامند. در فرایند تحلیل تنش علاوه بر ارزیابی مقدار تنش ایجاد شده در لوله و اتصالات، میزان نیروی وارد بر تکیه گاه ها و تجهیزات متصل به سیستم پایپینگ و میزان جابجایی خط لوله بررسی می گردد. در مقاله حاضر به تفاوت های موجود در تحلیل تنش سیستم پایپینگ کامپوزیتی با فولادی پرداخته شده است. برای این منظور، ابتدا کدهای بین المللی مرتبط با طراحی و تحلیل تنش سیستم های پایپینگ مشخص شده تا براساس آن روابط حاکم بر تحلیل تنش خطوط پایپینگی تعیین گردند. در ادامه، یک خط پایپینگ با دو جنس کامپوزیتی (FRP) و فولادی توسط نرم افزار CAESAR II ایجاد و مورد تحلیل قرار گرفته اند. در نهایت، نتایج مقایسه شده تا اطلاعات جامع تری نسبت به تفاوت رفتار مکانیکی لوله ی کامپوزیتی با لوله فولادی و چرایی آن به دست آید. امید است که کار انجام شده درک بهتری از تفاوت های رفتار مکانیکی لوله ی کامپوزیتی و لوله فولادی به خواننده بخصوص کارشناسان پایپینگ داده و آن ها را در زمینه انتخاب بین لوله کامپوزیتی یا فولادی برای سیستم های پایپینگی کمک نماید.
کلیدواژه ها:
لوله ی کامپوزیتی، لوله فولادی، تحلیل تنش، ISO 14692، ASME B31.3
وضعیت : مقاله برای ارائه شفاهی پذیرفته شده است